Opšti uslovi poslovanja (opšte popravke)

Za vršenje radova servisiranja i popravke vozila.
OU

I.              Zakazivanje termina

Zakazivanje termina za servisiranje vozila se vrši pozivom na broj  telefona 011/20-75-661, putem sajta https://www.porsche-sever.rs/, ili  preko ikone „Volkswagen zakazivanje servisa“. Servis se obavezuje da će klijenta primiti u zakazanom teminu, samo ako je isti zakazan na ovaj način.

Ukoliko klijent ne izvrši zakazivanje ili kasni na zakazani termin, klijentu neće biti garantovan prijem u radionicu, niti rok završetka radova.

U slučaju aktiviranja usluge Garancije mobilnosti, klijentu se garantuje propisana procedura za tu uslugu.

Ukoliko se klijent ne pridržava obaveštenja u vezi sa informacijama na instrument-tabli o kilometraži i vremenu do sledećeg servisa, radionica nije u obavezi da vrši prijem bez zakazivanja termina. Klijent je dužan da se pridržava uputstva za ostvarivanje garantnih prava iz garantnog lista za dotično vozilo.

Klijent je dužan da proveri / izmiri svoje eventualne novčane obaveze, ukoliko postoje, prema kompaniji PIA S pre dolaska na zakazani termin.

II.              Otvaranje radnog naloga

Pre početka bilo kojih radova  na vozilu, radionici je potrebna pismena potvrda klijenta. Ova potvrda se naziva radni nalog, i  minimalno sadrži podatke o vozilu na kome se vrši popravka (podaci o klijentu, primedba klijenta, zahtevni radovi, način plaćanja).

Radni nalog mora da potpiše klijent ili ovlašćeno lice.

Servisni savetniku radni nalog upisuje vreme zadržavanja vozila u servisu, ukoliko je to moguće predvideti.

Potpisivanjem radnog naloga, klijent postaje nalogodavac i dužan je da traži / dobije kopiju radnog naloga. Klijent potpisom prihvata i opisane opšte uslove poslovanja. Od trenutka potpisivanja radnog naloga, servis postaje izvršilac radova i dužan  je da postupa u skladu sa procedurama proizvođača za popravku vozila i u skladu sa ciljem očuvanja vrednosti vozila.

Nalogodavac radnim nalogom ovlašćuje izvršioca radova, da vrši potpisane, zahtevana radove, da formira podnaloge (u zavisnosti od vrste posla i raspodele troškova) i obavlja probne vožnje.

Nalogodavac je potpisivanjem radnog naloga prihvatio kompletne troškove koji nastaju postupanjem servisa po zahtevima klijenta iz radnog naloga.

Servis ne vrši dijagnostiku (popravke), kao ni otklanjanje reklamacija bez otvorenog radnog naloga.

Radni nalog se otvara samo za vozila, koja se popravljaju i dijagnostikuju u servisu.

III.              Navođenje cena u radnom nalogu - predračun troškova

Izvršilac radova, na zahtev nalogodavca, izrađuje predračun troškova sa važećim cenama usluga i materijala, shodno predviđenom obimu naloga (rad i materijal).

Ukoliko nije moguće predvideti obim naloga, i potrebno je izvršiti defektažu pre izdavanja predračuna, usluge izvršene do izdavanja predračuna troškova se obračunavaju nalogodavcu.

Izvršilac radova se u radnom nalogu može pozivati i na cene usluga istaknute na važećem cenovniku.

Ponuda u pisanoj formi - predračun troškova sadrži pojedinačno naznačene radove/usluge i rezervne delove sa važećim cenama. Na predračunu (ponudi) mora postojati rok važenja (valuta) i izvršilac radova je u obavezi da ispoštuje cene sa predračuna troškova u označenom roku važenja. Nakon isteka roka važenja ponude izvršilac radova nije dužan da garantuje cenu sa predračuna.

Izrada predračuna troškova se ne naplaćuje, ukoliko se radi o redovnom održavanju ili ukoliko je klijent platio defektažu; u svim ostalim slučajevima se naplaćuje. Utrošak vremena za izradu predračuna troškova u pisanoj formi obračunava se prema važećem cenovniku.

Ukupna cena kod obračuna naloga može se prekoračiti do 5% iznosa iz predračuna bez saglasnosti nalogodavca.

 Za prekoračenje preko vrednosti radova iznad 5% potrebna je saglasnost nalogodavca, a izvršilac radova je u obavezi da belešku o saglasnosti nalogodavca unese u nalog (datum, vreme i predmet saglasnost).

Ukoliko radni nalog sadrži predviđenu cenu usluge, ona se  iskazuje  uz važeći PDV. Isto važi i za pisanu ponudu - obračun troškova.

Na predračunu za fizička lica/pravna lica bez ugovora o održavanju nije moguće iskazivati popust, ukoliko isti nije definisan odlukom direktora.

IV.              Popravka vozila

1.     Izvršilac radova se obavezuje da će popravke vršiti isključivo u skladu sa uputstvom proizvođača koristeći propisane specijalne alate i opremu.

2.     Izvršilac radova se obavezuje da će koristiti isključivo originalne rezervne delove prilikom popravke vozila.

V.              Termin završetka radova

1.     Izvršilac radova se obavezuje da će ispoštovati pismeno dogovoreni termin završetka radova. Ukoliko usled naplaniranih faktora dođe do produženja roka ili ako se obim radova, u odnosu na prvobitni nalog izmeni, odnosno proširi i time izazove prekoračenje dogovorenog roka, izvršilac radova je dužan da uz navođenje razloga utvrdi novi termin za završetak radov a.

2.     Izvršilac radova nije u obavezi da pokriva posredne štete nastale produženjem roka izvršenja po radnom nalogu.

VI.              Preuzimanje vozila

Preuzimanje predmeta radnog naloga (vozilo) od strane nalogodavca vrši se u servisu izvršioca radova u toku radnog vremena, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Nalogodavac je obavezan da predmet popravke preuzme u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja o završetku radova (npr. SMS) i/ili uručivanja/prijema računa. U slučaju da u navedenom roku ne usledi preuzimanje predmeta popravke, izvršilac radova ima pravo da naplati ležarinu po važećem cenovniku i nije u obavezi da brine o stanju vozila i ne snosi odgovornost za rizik oštećenja, nedostatke na istom.

Ukoliko nalogodavac želi da predmet naloga (vozilo) preuzme van servisa dilera izvršioca radova  odnosno da se  predmet naloga dostavi na određenu adresu, ova usluga se posebno obračunava nalogodavcu po važećem cenovniku transporta vozila i izvršava se na njegov rizik.

VII.              Obračun naloga (izrada računa)

U računu se iskazuju cene i uslovi plaćanja za sve usluge, ugrađene rezevne delove i upotrebljene  materijale pojedinačno uvećane za posebno iskazan važeći PDV.

Ako se nalog izvršava na osnovu obavezujućeg predračuna troškova, onda je u obračunu dovoljno pozvati se na predračun troškova, a posebno se navode samo dodatni radovi nastali proširenjem naloga.

Porez na dodatu vrednost pada na teret nalogodavca.

Na računu za fizička lica/pravna lica bez ugovora o održavanju nije moguće iskazivati popust, ukoliko isti nije definisan odlukom direktora.

VIII.              Plaćanje

Gotovinski račun je urađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

Konačan račun, koji uključuje i dodatne radove usled proširenja naloga, dospeva na plaćanje na dan preuzimanja predmeta  popravke. Plaćanje se vrši gotovinskom uplatom na blagajni prilikom preuzimanja vozila. Ukoliko se plaćenje vrši virmanski, nalogodavac je dužan da priloži potvrdu banke o uplati, pre preuzimanja vozila.

Otklanjanje greške u evidenciji prometa dobara preko fiskalne kase je moguće do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka. Ispravka već odštampanog fiskalnog računa je moguća samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra ili usluga nakon izdavanja fiskalnog isečka.

Eventualna korekcija i reklamacija računa je moguća u roku od mesec dana uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini ili pruženoj usluzi (kopija računa, slip i sl.)

Izvršilac radova zadržava pravo svojine na svoj ugrađenoj dodatnoj oprema, rezervnim delovima i agregatima do potvrde potpune isplate izdatog računa.

Izvršilac radova ima pravo da zatraži odgovarajući avans ili kompletnu uplatu prilikom otvaranja radnog naloga, a pre otpočinjanja radova.

U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunava se zatezna kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.

IX.              Pravo zadržavanja

Izvršilac radova je dužan da postupi po uputstvima i nalogu nalogodavca, tek nakon što su potpuno izmirena sva plaćanja koja on potražuje.

Ako je nalogodavac postao nesposoban za plaćanje, izvršilac radova ima pravo zadržavanja predmeta  naloga i pre dospeća računa za obavljene usluge.

Izvršilac radova ima pravo na zadržavanje predmeta radnog naloga,, a koji pripada nalogodavcu, u slučaju da nalogodavac nije izvršio plaćanje obavljenih radova po ispostavljenom računu.

X.              Garancija na izvršene usluge i delove, procedura reklamacije

Garancija na ugrađene originalne delove i kvalitet izvedenih radova je 2 (dve) godine. Istekom dve (2) godine od prijema predmeta naloga nalogodavac se više ne može pozivati na nedostatke u smislu garancije.

        Osnovna garancija ne pokriva reklamacije koje su nastupile kao posledica:

a.     Dejstva više sile(poplava,grom,zemljotres I sl.)

b.    specifičnih uslova eksploatacije I rukovanja vozilom(sudar,loši putevi,kamenčići I sl.)

c.     prirodnog trošenja komponenti vozila(habanje)-pneumatici,kočne pločice,kočni diskovi,svećice,amortizeri,filteri,podešavanje vrata,poklopca motora I geometrije trapa,metlice brisača I sl.)

d.    ugradnja delova u vozilo koje nije odobrio proizvođač tj.generalni uvoznik

e.    ugradnje/promena na vozilu koja nije obavljena u skladu sa uputstvima proizvođača   

f.      korišćenje vozila suprotno nameni(motosport,vožnja na stazi I sl)  

g.     opterećenja vozila iznad ograničenja označenih Uputstvom za upotrebu

h.     upotreba goriva,maziva,motornog I drugog ulja,rashladnog sredstva,sredstva za čišćenje I poliranje koja ne zadovoljavaju propisan kvalitet od strane proizvođača

i.      Nepoštovanja Uputstva za upotrebu vozila I servisnog plana koje je definisao proizvođač

j.      propusta kupca da odmah prijavi kvar ili protivljenja kupca da se odmah izvrši popravka  

         Pravila za vršenje reklamacije / otklanjanje nedostataka:

a.     Pravo na otklanjanje nedostataka nalogodavac treba da ostvari kod izvršioca radova;

b.    Reklamacija (bilo opravdana ili neopravdana) se vrši pismeno putem otvaranja radnog naloga. U slučaju telefonske ili prijave putem elektronske pošte (brigaokupcu@porsche-sever.rs) izvršilac radova je dužan da istu ubeleži u sisteme servisa i izda pismenu potvrdu nalogodavcu o prijemu prijave – putem elektronske pošte ili SMS.[PM(-R1] [JB(-R2] 

d.    Zamenjeni delovi postaju svojina izvršioca radova ili proizvođača ukoliko se radi o zamenskim(austausch) delovima.

e.     Posredne štete nastale kao posledica reklamacije se ne nadoknađuju klijentu.

f.     Troškove otklanjanja reklamacija obavljenih u drugim servisima se ne pokrivaju

g.    Za delove ugrađene u cilju uklanjanja nedostataka nalogodavac može da ostvari svoja prava na reklamaciju u skladu sa važećim propisima

XI.              Naknada štete

Isključuje se odgovornost izvršioca radova za nadoknadu štete, odnosno oštećenja vozila/sistema na vozilu, a koje su nastale u slučajevima više sile i bez krivice izvršioca naloga.

Izvršilac radova odgovara za sve štete koje je on prouzrokovao nestručnim izvođenjem radova popravke u samoj radinici, ukoliko su te štete nastale na samom predmetu naloga. Za sve ostale štete, uključujući i posredne  štete ili štete nastale povredom ugovora, Izvršilac radova ne odgovara.

Izvršilac radova nije u obavezi da pokriva posredne štete usled produženjem roka izvršenja po radnom nalogu.

Izvršilac radova ne odgovara za štete nastale na vozilu, koje je napustilo servis, a usled korisnikovog nepridržavanja uputstva za korišćenje vozila/ ignorisanja upozoravajućih lampica na instrument tabli.

Isključuje se odgovornost izvršioca radova za sve predmete koji se nalaze u vozilu, a ne pripadaju konstrukciji vozila, osim ako ih ovaj nije izričito primio na čuvanje.

Nalogodavac je dužan da nadoknadi troškove radne snage i materijala izvršiocu radova usled samovoljnog prekida radova i preuzimanja vozila iz radionice.

Bez obzira na krivicu izvršioca radova ne isključuje se njegova odgovornost u skladu sa garancijom u slučaju  namernog prećutkivanja nedostataka, ili rizika nabavke kao i na osnovu zakonskih propisa kojima se reguliše zakon o zaštita potrošača.

XII.              Sudska nadležnost

1.     Ukoliko nije izričito zakonom propisano, ugovorne strane (nalogodavac i izvršiloc radova), ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu izvršioca radova